نرم افزار مانیتورینگ و اسکادا Citect
-          Citect SCADA
-          Citect SCADA Historian
-          Citect Facility
-          Switch2Citect

رادیو مودم های Trio
-          رادیو مودم های سری E
-          رادیو مودم های سری M
-          رادیو مودم های سری K و J

RTU های شرکت Control MicroSystems
-          SCADAPack 32
-          SCADAPack 330/334
-          SCADAPack 350/357
-          SCADAPack LP
-          SCADAPack 100
-          SCADAPack E Series